Příspěvky z konference

kliknutím na odkaz se zobrazí pdf příspěvku, případně záznam z panelové diskuse

Středa 15. září 2021


ODBORNÁ SEKCE DŮCHODOVÁ REFORMA


Tři desetiletí snah o reformu českého důchodového systému
– záznam z panelové diskuse
Martin Potůček (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; předseda Odborné komise pro důchodovou reformu 2014–2017), Vladimír Bezděk (AVANT investiční společnost, a.s.; předseda dvou komisí pro důchodovou reformu 2004–2006 a 2010), Tomáš Kučera (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; vedoucí Pracovního týmu 2 Odborné komise pro důchodovou reformu (2014–2017)

 

AKTUÁLNÍ DEMOGRAFICKÝ VÝZKUM I – téma „COVID-19“


Covid-19 jako nová příčina, která výrazně promluvila do statistiky úmrtnosti ČR
Terezie Štyglerová, Magdaléna Baštecká (Český statistický úřad)

Pandemie COVID-19 a její dopad na úmrtnost v Česku
Dagmar Dzúrová, Klára Hulíková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Koronavirová pandemie a krátkodobé změny plodnosti ve vyspělých zemích
Kryštof Zeman, STFF tým (Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW, WU))

Slaďování pracovních a rodinných povinností při práci z domova v době pandemie Covid-19
Dominika Sladká, Martin Kreidl (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)

Rezidenční segregace v Ostravě: změny, jež přinesl pandemický rok 2020
Luděk Sýkora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta) 

 

Čtvrtek 16. září 2021

AKTUÁLNÍ DEMOGRAFICKÝ VÝZKUM II


Demografický vývoj domorodých Australanů
Tadeusz Siwek (Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta)

Populační vývoj obcí Moravskoslezského kraje po roce 1990
Ivan Šotkovský (VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta)

Metodika známek života
David Morávek (Český statistický úřad; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Odkladanie rodenia detí a neskorá plodnosť na Slovensku
Branislav Šprocha (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV; INFOSTAT - Výskumné demografické centrum), Anna Fitalová (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

ODBORNÁ SEKCE: REPRODUKČNÍ STÁRNUTÍ
Společná prezentace Centra pro studia plodnosti (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), zahrnující prezentované příspěvky:

 • Představení výzkumu reprodukčního stárnutí a zkoumání jeho vlivu na rostoucí využívání ART
  – Jiřina Kocourková 
 • Demografická analýza vlivu využívání ART na plodnost v České republice
  – Anna Šťastná 
 • Demografické perspektivy využívání ART v České republice
  Boris Burcin 
 • Vliv věku matky na porodní hmotnost a na zdravotní stav novorozenců
  – Luděk Šídlo 
 • Reprodukční stárnutí ve vztahu k výskytu porodů císařským řezem v Česku
  – Eva Waldaufová 
 • Náklady na hospitalizaci matek a jejich novorozenců s ohledem na pravděpodobný způsob početí dítěte
  Tereza Havelková 
 • Asistovaná reprodukce z pohledu přeshraniční reprodukční péče
  Adéla Volejníková 

Zdravotní aspekty růstu užívání metod asistované reprodukce
Tomáš Fait (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)

Limity asistované reprodukce v odborných debatách a praxi: Jaký dopad má stávající regulace asistované reprodukce na neplodné páry?
Lenka Slepičková (Univerzita Palackého v Olomouci, Institut výzkumu sociálního zdraví)

Asistovaná reprodukce jako nástroj prorodinné politiky?
Hana Konečná (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta)

AKTUÁLNÍ DEMOGRAFICKÝ VÝZKUM III


Komparácia krajín EÚ z hľadiska starnutia populácie

Veronika Svetlíková (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja), Zuzana Poláková, Eva Matejková, Zlata Sojková (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Výchovné styly v rodině – koncepce a možnosti jejich měření
Martin Vávra, Jiří Šafr, Magdaléna Gorčíková (Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.)

Kam směřuje historická demografie na počátku 21. století?
Šárka Nekvapil Jirásková (Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická)


Pátek 17. září 2021

ODBORNÁ SEKCE: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ


Je zvyšování důchodového věku kompenzováno zlepšováním zdravotního stavu?
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Fiskální aspekty financování zdravotní péče ve stárnoucí populaci
Jan Mertl (Vysoká škola finanční a správní)

Kdo o nás bude pečovat?
Ladislav Průša (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Modelování strukturálních změn v ekonomice způsobených stárnutím populace
Jaroslav Sixta, Karel Šafr (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

AKTUÁLNÍ DEMOGRAFICKÝ VÝZKUM IV


Co a kdy přinese 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí
Šárka Daňková, Miroslav Zvolský, Dana Krejčová (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)

Úmrtnost související s alkoholem ve vybraných evropských zemích a USA: mezinárodní srovnání
Jana Vrabcová, Markéta Majerová, Kornélia Svačinová (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Sociální nerovnosti v účasti na cervikálním screeningu v Evropě
Michaela Lustigová, Ivana Kulhánová, Anna Altová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Účast českých žen na screeningu karcinomu děložního hrdla: motivace a bariéry
Anna Altová, Michaela Lustigová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Čerpání ambulantních zdravotních služeb diabetickými pacienty v Česku
Kateřina Maláková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

 

Posterová sekce

Aktivity směřující k podpoře využívání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v České republice
Jakub Hrkal (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), Petra Sládková (Klinika rehabilitačního lékařství, 1. LF UK a VFN v Praze), Miroslav Zvolský (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)

Dopady pandemie na vybrané oblasti života a reprodukční klima v Česku
Jitka Slabá (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Migration and residential mobility of foreign citizens in Prague and the Central Bohemian Region
Ivana Křížková, Adam Klsák (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Martin Šimon (Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.)

Mladí dospělí v Pražském metropolitním regionu
Otakar Bursa, Luděk Sýkora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Péče o děti v době lockdownů – první výsledky z výzkumu Současná česká rodina
Anna Šťastná (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.)

Residential segregation in Prague and Central Bohemian Region 2012–2018: a multiscalar approach using individualized neighbourhoods
Martin Šimon (Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.), Ivana Křížková, Adam Klsák (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Sexuální a reprodukční chování v Česku – první výsledky z výzkumu Současná česká rodina
Jitka Slabá (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Sezónne trendy rozvodovosti před a po začatí roka 2020 na Slovensku a v Česku
Alžběta Garajová, Branislav Bleha (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

Spatial Patterns of the Foreign Population in Prague and the Central Bohemian Region: The State 10 Years after the Financial Crisis
Adam Klsák, Ivana Křížková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Vliv důchodového věku na finanční zatížení České republiky
Michaela Kadlecová (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Úmrtnostní tabulky po vyloučení vybraných příčin smrti v Česku v roce 2020
David Morávek (Český statistický úřad; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Žáci cizinci a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na pražských základních školách
Renáta Mikešová, Yana Leontiyeva, Martin Šimon, Blanka Tollarová
(Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.)