Význační čeští demografové

Česká demografie má v porovnání s jinými vědmíni disciplínami poměrně krátkou tradici. První konkrétnější zaujetí o demografii jako samostatnou vědní disciplínu lze spojit s koncem 19. století, kdy Jindřich Matiegka (1862–1943) založil na Filosofické fakultě UK v Praze Ústav pro antropologii a demografii a od školního roku 1899/1900 zde začal přednášet Základy demografie. Po rozdělení Filosofické fakulty byla demografie přenesena na Přírodovědeckou fakultu, kde se jako první docent demografie habilitoval František Jaroslav Netušil (1890–1927). Zabýval se problémy sebevražednosti a přirozené změny československé populace.

Největší význam pro rozvoj československé demografie měl její faktický zakladatel Antonín Boháč (1882–1950), místopředseda Státního úřadu statistického. Byl též docentem demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho přínos byl především v tom, že pozvedl československou demografii na mezinárodní úroveň, organizoval první i druhé sčítání lidu na našem území (v letech 1921 a 1930). V roce 1925 provedl reorganizaci československé demografické statistiky. Jeho publikační činnost byla tematicky rozsáhlá a zejména zaměřená na populační problematiku Československa (např. Obyvatelstvo v ČSR, Hlavní město Praha (1923), Český problém populační (1914), Náš populační problém a statistika (1929)).

František Fajfr (1892–1969) se podílel na organizaci dvou sčítání lidu v letech 1950 a 1961, zabýval se problémy demografické analýzy a i demografické teorie, přednášel na VŠE v Praze a celý život působil na SÚS. Byl předsedou Státní populační komise (poradní orgán vlády pro otázky populační politiky), která prováděla řadu výzkumů v oblasti rodičovství, manželství, antikoncepce a potratů, zaměstnanosti žen či potratů. Má velkou zásluhu na založení Československé demografické společnosti při ČSAV (vznik v roce 1964), byl jejím prvním předsedou až do svého úmrtí. Též se zasloužil o založení čtvrtletníku Demografie, který od roku 1958 vydává SÚS, resp. Český statistický úřad.

Z dalších významných jmen stojí za pozornost jména jako Jaromír Korčák (demografická analýza a syntéza), Václav Sekera, Vladimír Roubíček, Vladimír Srb nebo Milan Kučera.

Pokud jde o současné žijící demografy, připomeňme Pavlu Horskou, Zdeňka Pavlíka či Jitku Rychtaříkovou.