Práva a povinnosti členů

Práva a povinnosti členů České demografické společnosti, z. s. jsou ukotvena ve Stanovách Společnosti. Konkrétně se jedná o tuto část:

PRÁVA ČLENŮ

Článek 14
(1) Všichni členové Společnosti mají tato práva:

  • a) účastnit se Valného shromáždění Společnosti;
  • b) být členem odborných a pracovních skupin, komisí či koordinačních orgánů;
  • c) podávat návrhy na schůzích, konferencích a jiných akcích organizovaných Společností;
  • d) hlasovat o podaných návrzích na schůzích, konferencích a jiných akcích organizovaných Společností s výjimkou Valného shromáždění;
  • e) být informován o akcích Společnosti a účastnit se jich;
  • f) přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané Společností.

(2) Řádní, kolektivní a čestní členové Společnosti mají práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku a dále práva:

  • a) hlasovat na Valném shromáždění;
  • b) volit a být volen do orgánů Společnosti.

(3) Čestný člen má dále právo účastnit se jednání Hlavního výboru s poradním hlasem.

POVINNOSTI ČLENŮ

Článek 15
(1) Všichni členové Společnosti mají povinnost zachovávat stanovy Společnosti a aktivně se podílet na její činnosti;

(2) Řádní a kolektivní členové Společnosti mají dále povinnost platit členské příspěvky.