Stanovy Společnosti

Nové Stanovy byly schváleny na mimořádném Valném shormáždění dne 19. října 2016.

 

Základní ustanoveníÚkoly SpolečnostiČleněné SpolečnostiČlenství – Práva členůPovinnosti členůZánik členstvíOrgány Společnosti – Valné shromážděníHlavní výborHmotné prostředky k plnění úkolů SpolečnostiZastoupení SpolečnostiInformaceZávěrečná ustanovení


 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
(1) Česká demografická společnost, z. s., (dále jen „Společnost“) je zapsaným spolkem vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru demografie a příbuzných oborů, sdružených ke společné činnosti s cílem podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně demografie, vzdělávání v oblasti demografie a na popularizaci a uplatňování výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve společenské praxi i v široké veřejnosti.

(2) Společnost má právní subjektivitu a bylo jí přiděleno identifikační číslo 00444561.

Článek 2
(1) Název Společnosti je Česká demografická společnost, z. s.

(2) Sídlem Společnosti je Praha.

ÚKOLY SPOLEČNOSTI

Článek 3
Účelem Společnosti je plnění těchto úkolů:

 • a) podpora rozvoje oboru demografie podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe;
 • b) podpora vědecké a vědecko-popularizační práci v oblasti demografie a příbuzných vědních oborů;
 • c) rozvoj výzkumné, prognostické a aplikační činnosti, organizace, prohlubování a koordinace spolupráce svých členů působících ve vědě a praxi;
 • d) poskytování pomoci svým členům při jejich odborné práci;
 • e) předkládání návrhů a podnětů k opatřením týkajícím se rozvoje oboru příslušným odborným pracovištím a orgánům;
 • f) spolupráce s mezinárodními a zahraničními společnostmi obdobného zaměření;
 • g) podpora zapojení studentů nebo čerstvých absolventů demografických a jiných příbuzných oborů do vědecko-výzkumné i popularizační činnosti v oboru demografie.

Článek 4
K plnění svých úkolů Společnost:

 • a) pořádá vědecké a pracovní konference, symposia, semináře, přednášky, diskuse, besedy apod.;
 • b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publikační praxi a na ediční politice v oboru demografie;
 • c) vydává pro potřebu svou a svých členů publikace mající vztah k činnosti Společnosti;
 • d) vypisuje soutěže a oceňuje výsledky výzkumu v oboru;
 • e) pečuje o odkazy českých demografů;
 • f) spolupracuje s vysokými školami, výzkumnými, odbornými a pedagogickými ústavy a příbuznými společnostmi a právnickými osobami;
 • g) vytváří prostor pro interakci a spolupráci členů Společnosti se studenty nebo čerstvými absolventy demografických a jiných příbuzných oborů.

Článek 5
Vedle plnění úkolů podle článku 3 a 4 (dále též „hlavní činnost“) může Společnost vyvíjet rovněž vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti Společnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Společnosti.  Před zahájením vedlejší hospodářské činnosti si musí Společnost zajistit k tomu potřebná povolení a souhlasy.

ČLENĚNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 6
K efektivnímu plnění úkolů si Společnost vytváří odborné skupiny, pracovní skupiny, komise či jiné pracovní a koordinační orgány (dále též „pracovní skupina a komise“).

Článek 7
Odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření členů Společnosti. Sdružují členy Společnosti podle jejich odborného zájmu nebo podle specializace jejich odborné činnosti.

Článek 8
(1) V pracovní skupině a komisi mohou působit vedle členů i další osoby. Další osoby je oprávněn přizvat předseda pracovní skupiny či komise.

(2) Náplň práce pracovních skupin a komisí, cíle i časové období, na které se zřizují, mohou být upraveny podle konkrétních potřeb na základě domluvy zapojených členů.

(3) Člen Společnosti je oprávněn působit v každé pracovní skupině nebo komisi a má právo na informace o působení pracovních skupin a komisí. Valné shromáždění je oprávněno omezit práva uvedená v tomto odstavci.

(4) Stálou pracovní skupinou je Studentský demografický klub.

(5) Studentský demografický klub je dobrovolnou organizací studentů všech úrovní a specializací oboru demografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a příbuzných oborů jiných vysokých škol a institucí.

ČLENSTVÍ

Článek 9
(1) Členství je individuální a kolektivní.

(2) Individuální členství může být řádné, poradní nebo čestné.

(3) Členové Společnosti neručí za její dluhy.

(4) Fyzická osoba může mít pouze jedno členství, v případě vzniku více členství, má přednost čestné členství před řádným a řádné členství před poradním.

Článek 10
(1) Řádným členem se může stát každý, kdo projevuje zájem o činnost v demografii nebo v oboru demografii blízkém, jestliže se písemně přihlásí za člena a vyjádří souhlas s posláním Společnosti, vyjádřeným jejími cíli a úkoly a svou ochotu účastnit se na jejich plnění. Souhlas se stvrzuje podpisem na přihlášce do Společnosti.

(2) O přijetí řádného člena rozhoduje Hlavní výbor.

(3) Členství vzniká splněním těchto podmínek:

 • a) podáním přihlášky;
 • b) přijetím za člena a
 • c) uhrazením členského příspěvku.

Článek 11
(1) Poradním členem se může stát každý, kdo projevuje zájem o činnost v demografii nebo v oboru demografii blízkém, jestliže se písemně přihlásí za člena a vyjádří souhlas s posláním Společnosti, vyjádřeným jejími cíli a úkoly a svou ochotu účastnit se na jejich plnění. Souhlas se stvrzuje podpisem na přihlášce do Společnosti.

(2) O přijetí poradního člena rozhoduje Hlavní výbor.

(3) Poradní člen nehradí členské příspěvky.

Článek 12
(1) Kolektivním členem se může stát právnická osoba, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky.

(2) V přihlášce právnická osoba prohlásí, za jakých podmínek a jakou formou se hodlá účastnit na činnosti Společnosti.

(3) O přijetí rozhoduje Hlavní výbor.

(4) Kolektivní členství vzniká splněním těchto podmínek:

 • a) podáním přihlášky;
 • b) přijetím za člena a
 • c) uhrazením členského příspěvku.

(5) Za kolektivního člena jedná jeho statutární orgán, pokud právnická osoba určí jiného zástupce, musí právnická osoba Společnosti doručit písemnou plnou moc nebo jiné písemné pověření.

(6) Výše a splatnost členského příspěvku kolektivního člena je dohodnuta individuálně a zapsána do zápisu z jednání Hlavního výboru, které kolektivní členství schválilo.

Článek 13
(1) Čestným členem Společnosti se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký, pedagogický nebo odborný pracovník působící v oboru demografie.

(2) Čestné členy volí Valné shromáždění.

(3) Čestné členství vzniká přijetím volby.

(4) Čestný člen nehradí členské příspěvky.

(5) Čestným předsedou společnosti může být Valným shromážděním zvolen bývalý předseda. Čestný předseda má právo účastnit se práce Hlavního výboru s poradním hlasem.

PRÁVA ČLENŮ

Článek 14
(1) Všichni členové Společnosti mají tato práva:

 • a) účastnit se Valného shromáždění Společnosti;
 • b) být členem odborných a pracovních skupin, komisí či koordinačních orgánů;
 • c) podávat návrhy na schůzích, konferencích a jiných akcích organizovaných Společností;
 • d) hlasovat o podaných návrzích na schůzích, konferencích a jiných akcích organizovaných Společností s výjimkou Valného shromáždění;
 • e) být informován o akcích Společnosti a účastnit se jich;
 • f) přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané Společností.

(2) Řádní, kolektivní a čestní členové Společnosti mají práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku a dále práva:

 • a) hlasovat na Valném shromáždění;
 • b) volit a být volen do orgánů Společnosti.

(3) Čestný člen má dále právo účastnit se jednání Hlavního výboru s poradním hlasem.

POVINNOSTI ČLENŮ

Článek 15
(1) Všichni členové Společnosti mají povinnost zachovávat stanovy Společnosti a aktivně se podílet na její činnosti;

(2) Řádní a kolektivní členové Společnosti mají dále povinnost platit členské příspěvky.

ZÁNIK ČLENSTVÍ

Článek 16
(1) Členství ve Společnosti zaniká

 • a) úmrtím člena;
 • b) písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystupuje;
 • c) v případě řádného a kolektivního členství nezaplacením členských příspěvků po dobu tří let a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Hlavním výborem spojené s upozorněním na možnost vyloučení;
 • d) vyloučením člena.

(2) Vyloučen může být člen, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené době nezjednal nápravu, a to ani po výzvě Společnosti. Výzva se nevyžaduje, pokud člen zvláště závažným způsobem porušil stanovy Společnosti, poškodil její dobré jméno, zájmy nebo způsobil jinou závažnou újmu.

(3) O vyloučení rozhoduje Hlavní výbor. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno vyloučenému členovi. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat do 30 dnů od doručení rozhodnutí k Valnému shromáždění. Valné shromáždění projedná odvolání na svém nejbližším jednání.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 17
(1) Orgány Společnosti, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti, jsou

 • a) Valné shromáždění a
 • b) Hlavní výbor

(2) Kontrolní orgán Společnost těmito stanovami nezřizuje. O zřízení kontrolního orgánu rozhodne Valné shromáždění, pokud majetek Společnosti bude vyšší hodnoty než 2 mil. Kč.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Článek 18
(1) Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem Společnosti.

(2) Valnému shromáždění přísluší zejména

 • a) určovat hlavní směry činnosti Společnosti pro období do příštího řádného Valného shromáždění;
 • b) schvalovat roční zprávu Hlavního výboru o činnosti Společnosti;
 • c) schvalovat roční zprávu Hlavního výboru o hospodaření Společnosti;
 • d) schvalovat zprávu kontrolního orgánu, pokud bude zřízen;
 • e) volit čestné členy;
 • f) rozhodovat o odvoláních proti vyloučení člena ze Společnosti;
 • g) volit a odvolávat členy Hlavního výboru a jejich náhradníky; v případě náhradníků se stanoví jejich pořadí;
 • h) rozhodovat o změně stanov;
 • i) rozhodnout o zrušení Společnosti nebo o její přeměně;
 • j) stanovit výši a splatnost členských příspěvků individuálním členům;
 • k) zrušit pracovní skupinu tvořenou Studentským demografickým klubem;
 • l) zřídit pobočný spolek včetně určení jeho názvu, organizační struktury a členů orgánů pobočného spolku;
 • m) zrušit pobočný spolek nebo rozhodnout o jeho přeměně;
 • n) stanovit, zda výkon funkce člena hlavního výboru je čestná funkce nebo zda členovi hlavního výboru náleží odměna, včetně stanovení výše odměny;
 • o) rozhodovat o zahájení podnikatelské činnosti Společnosti;
 • p) rozhodovat o způsobu nakládání s majetkem Společnosti;
 • q) rozhodovat o zřízení kontrolního orgánu, jeho členech a působnosti, viz Článek 17 odst. 2 těchto stanov.

Článek 19
(1) Řádné Valné shromáždění se koná jednou ročně. Svolává je Hlavní výbor.

(2) Hlavní výbor může svolat mimořádné Valné shromáždění z vlastního podnětu. Mimořádné Valné shromáždění svolá Hlavní výbor vždy na žádost alespoň jedné třetiny řádných, kolektivních a čestných členů nejpozději do 30 dnů od předložení písemné žádosti.

(3) Hlavní výbor oznámí termín konání řádného či mimořádného Valného shromáždění spolu s programem všem členům nejméně 30 dní před tímto termínem.

Článek 20
(1) Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda Hlavního výboru, v případě jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů Hlavního výboru, v případě jejich nepřítomnosti, určí předsedajícího Valné shromáždění.

(2) Na začátku jednání Valného shromáždění bude zvolen zapisovatel a ověřovatel zápisu.

(3) Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina z celkového počtu řádných, kolektivních a čestných členů. Za přítomného člena se považuje i člen, který se jednání účastní vzdáleně prostřednictvím ICT za podmínky, že je schopen sledovat jednání Valného shromáždění, aktivně se jednání účastnit a hlasovat.

(4) Usnesením Valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných. K hlasu poradního člena se nepřihlíží.

(5) K usnesení o změně stanov nebo o zániku Společnosti se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin všech řádných, čestných a kolektivních členů.

(6) Předseda Hlavního výboru zajistí, aby zápis z Valného shromáždění pořízený zvoleným zapisovatelem a ověřený ověřovatelem byl dálkově zpřístupněn členům Společenství nejpozději do 15 dnů od konání Valného shromáždění. Pokud se na Valném shromáždění uložily členům povinnosti (např. výše nebo splatnost členského příspěvku), jsou tato rozhodnutí účinná nejdříve zveřejněním zápisu.

Článek 21
(1) Není-li Valné shromáždění schopno usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní Valné shromáždění svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího Valného shromáždění náhradní Valné shromáždění. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní Valné shromáždění. Náhradní Valné shromáždění se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo původní Valné shromáždění předtím svoláno.

(2) Náhradní Valné shromáždění může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího Valného shromáždění. Usnesení může přijmout prostá většina přítomných členů, k usnesení o změně stanov nebo o zániku Společnosti se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů. Počet přítomných členů může být libovolný, za přítomného člena se považuje i člen připojený vzdáleně podle čl. 20 odst. 3. 

HLAVNÍ VÝBOR

Článek 22
(1) Hlavní výbor je statutárním orgánem Společnosti.

(2) Minimální počet členů Hlavního výboru je sedm.

Článek 23
(1) Hlavní výbor zabezpečuje činnost celé Společnosti při plnění jejich úkolů a cílů.

(2) Hlavnímu výboru přísluší zejména

 • a) volit z řad svých členů předsedu, místopředsedy, vědeckého tajemníka a hospodáře;
 • b) zpracovat zprávu o činnosti Společnosti za běžný rok;
 • c) zpracovat zprávu o hospodaření za běžný rok;
 • d) získávat prostředky k zabezpečení činnosti Společnosti prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu, darů nebo nadací;
 • e) navrhovat výši a splatnost členských příspěvků Valnému shromáždění;
 • f) zabezpečovat přípravu Valného shromáždění včetně přípravy návrhů kandidátních listin;
 • g) zřizovat a rušit odborné skupiny, určovat odbornou oblast jejich činnosti a jmenovat a odvolávat jejich předsedy;
 • h) zřizovat a rušit pracovní skupiny (Studentský demografický klub jako pracovní skupinu ruší Valné shromáždění) a komise, stanovit jejich úkoly a jmenovat a odvolávat jejich předsedy;
 • i) rozhodovat o přijetí a o vyloučení člena;
 • j) stanovit výši a splatnost členských příspěvků kolektivním členům;
 • k) realizovat hospodářskou činnost a nakládání s majetkem Společenství podle rozhodnutí Valného shromáždění;
 • l) vedení seznamu členů Společnosti.

(3) Funkční období členů Hlavního výboru je tříleté.

(4) Členství v Hlavním výboru končí:

 • a) uplynutím funkčního období;
 • b) ukončením řádného, kolektivního nebo čestného členství ve Společnosti;
 • c) vzdáním se členství v Hlavním výboru, nebo
 • d) odvoláním Valným shromážděním.

(5) Na uvolněné místo nastupuje náhradník podle pořadí stanoveným Valným shromážděním. Pokud se náhradník funkce neujme, jedná se o uvolněné místo po náhradníkovi, nebo Valné shromáždění náhradníka nezvolilo, kooptuje Hlavní výbor náhradního člena s funkčním obdobím do nejbližšího Valného shromáždění. Hlavní výbor může kooptovat nejvýše 3 členy.

(6) Pokud počet členů Hlavního výboru včetně kooptovaných klesne pod šest a do nejbližšího řádného Valného shromáždění zbývá více než 3 měsíce, musí Hlavní výbor svolat mimořádné Valné shromáždění.

(7) Stálým bodem Valného shromáždění je doplnění členů a náhradníků Hlavního výboru.

Článek 24
(1) Schůze Hlavního výboru svolává předseda nebo místopředseda, který předsedu zastupuje, podle potřeby, nejméně však třikrát do roka. Předseda svolá schůzi Hlavního výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů Hlavního výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi Hlavního výboru, může tak učinit některý z místopředsedů.

(2) Schůze Hlavního výboru řídí předseda, popřípadě některý jím pověřený člen.

(3) Hlavní výbor je způsobilý se usnášet, je‑li přítomna alespoň polovina jeho členů.

(4) Usnesením Hlavního výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných, nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.

Článek 25
(1) Hlavní výbor vede seznam členů. Nový člen s uvedením druhu členství se do seznamu zapíše nejpozději do 30 dnů po přijetí člena. Člen, kterému členství zaniklo, bude ze seznamu vymazán do 30 dnů po zániku členství.

(2) Seznam je neveřejný a zpřístupňuje se pouze členům současným i bývalým. Seznam bude zpřístupněn v sídle Společnosti a na požádání bude do seznamu umožněno osobě v seznamu vedené nahlížet a činit si o své osobě ze seznamu výpisy.

(3) Hlavní výbor na žádost člena, a to i bývalého, odešle potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o osobě žadatele, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

HMOTNÉ PROSTŘEDKY K PLNĚNÍ ÚKOLŮ SPOLEČNOSTI

Článek 26
(1) K zajištění plnění úkolů Společnosti slouží veškerý majetek Společenství, kterým se rozumí zejména

 • a) členské příspěvky;
 • b) převzatý majetek;
 • c) prostředky poskytované ze státního rozpočtu ČR, popř. jinými orgány;
 • d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti Společnosti a
 • e) dary a dědictví.

(2) Při hospodaření se Společnost řídí obecně závaznými právními předpisy.

ZASTOUPENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 27
(1) Za Společnost jedná předseda Hlavního výboru

(2) V případě písemného jednání je nutný podpis předsedy a dalšího člena Hlavního výboru nebo podpis místopředsedy a hospodáře Hlavního výboru.

INFORMACE

Článek 28
Usnesení orgánů Společnosti, jež se týkají jejích členů a jiné závažné skutečnosti, se oznamují členům elektronickou poštou, nebo se zpřístupňují na webových stránkách Společnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29
Tyto stanovy ruší a nahrazují dosavadní Stanovy České demografické společnosti, přijaté na řádném Valném shromáždění České demografické společnosti dne 27. 5. 2009.

Tyto stanovy byly přijaty na řádném Valném shromáždění Společnosti a nabývají účinnosti dnem schválení Valným shromážděním.


V Praze, 19. října 2016

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.  (předsedkyně Společnosti)
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (místopředseda Společnosti)


 

Stanovy ve formátu pdf