Popis činnosti

Od svého založení pořádala Společnost pravidelně každý měsíc až do roku 2019 kromě školních prázdnin diskusní večery, které probíhaly formou přednášky s následnou diskusí na některé z demografických a demografii blízkých témat. Diskusní večery byly nahrazeny konceptem tzv. Kulatých stolů, které mají za cíl svést k jednomu stolu odborníky/panelisty k jednomu stolu a diskutovat aktuální témata, které se dotýkají aktuálních demografických otázek.  

Jednou ročně je pořádána celodenní národní demografická konference, věnovaná vybrané problematice populačního vývoje. Příležitostně jsou organizovány vícedenní národní, případně mezinárodní, demografické konference a semináře.

Společnost vydává neperiodický sborník Acta demographica, kde jsou zveřejňovány rozsáhlejší monografie, statě středního rozsahu, případně příspěvky přednesené na vícedenních demografických konferencích a seminářích. Dále byl do roku 2016 publikován Zpravodaj s informacemi o činnosti demografů a o zajímavostech současného populačního vývoje. Vydávání Zpravodaje bylo ukončeno po spuštění nového portálu czechdemography.cz, který umožňuje rozesílání Newsletterů širšímu spektru odběratelů, informuje o nadcházejících akcích i přináší nejnovější aktuality z oboru. 

Česká demografická společnost je jediným občanským sdružením v České republice, jehož bezprostředním předmětem zájmu je reprodukce obyvatelstva České republiky ve všech jeho aspektech. Společnost plní také funkci fóra, kde se mohou sejít demografové s badateli jiného zaměření. Společnost dává široký prostor k diskusím, týkajícím se závažných otázek populačního vývoje a jeho dopadů na celkový společenský vývoj. Diskusní akce i národní konference jsou přístupny nejširší veřejnosti, také Acta demographica mají relativně širokou distribuci. Členové společnosti tvoří významnou část redakční rady časopisu Demografie a vyjadřují se i k problematice související s budoucím vývojem počtu a skladby obyvatelstva, jsou členy vládních poradních sborů a jsou zváni do Parlamentu ČR. Vyjadřují se k problematice demografického stárnutí obyvatelstva a přípravě důchodové reformy či k situaci mladých rodin s dětmi.

Vědecká činnost Společnosti je věnována následujícím tematickým okruhům:

  • podpora rozvoje oboru demografie podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe;
  • podpora vědecké a vědecko-popularizační práce v oblasti demografie a příbuzných vědních oborů;
  • rozvoj výzkumné, prognostické a aplikační činnosti, organizace, prohlubování a koordinace spolupráce svých členů působících ve vědě a praxi;
  • poskytování pomoci svým členům při jejich odborné práci;
  • předkládání návrhů a podnětů k opatřením týkajícím se rozvoje oboru příslušným odborným pracovištím a orgánům;
  • spolupráce s mezinárodními a zahraničními společnostmi obdobného zaměření;
  • podpora zapojení studentů nebo čerstvých absolventů demografických a jiných příbuzných oborů do vědecko-výzkumné i popularizační činnosti v oboru demografie.