Popis činnosti

Od svého založení pořádá Společnost pravidelně každý měsíc kromě školních prázdnin diskusní večery, které probíhají formou přednášky s následnou diskusí na některé z demografických a demografii blízkých témat. Jednou ročně je pořádána celodenní národní demografická konference, věnovaná vybrané problematice populačního vývoje. Příležitostně jsou organizovány vícedenní národní, případně mezinárodní, demografické konference a semináře.

Společnost vydává neperiodický sborník Acta demographica, kde jsou zveřejňovány rozsáhlejší monografie, statě středního rozsahu, případně příspěvky přednesené na vícedenních demografických konferencích a seminářích. Dále je publikován Zpravodaj s informacemi o činnosti demografů a o zajímavostech současného populačního vývoje.

Česká demografická společnost je jediným občanským sdružením v České republice, jehož bezprostředním předmětem zájmu je reprodukce obyvatelstva České republiky ve všech jeho aspektech. Společnost plní také funkci fóra, kde se mohou sejít demografové s badateli jiného zaměření. Společnost dává široký prostor k diskusím, týkajícím se závažných otázek populačního vývoje a jeho dopadů na celkový společenský vývoj. Diskusní večery i národní konference jsou přístupny nejširší veřejnosti, také Acta demographica mají relativně širokou distribuci. Členové společnosti tvoří významnou část redakční rady časopisu Demografie a vyjadřují se i k problematice související s budoucím vývojem počtu a skladby obyvatelstva, jsou členy vládních poradních sborů a jsou zváni do Parlamentu ČR. Vyjadřují se k problematice demografického stárnutí obyvatelstva a přípravě důchodové reformy či k situaci mladých rodin s dětmi.

Vědecká činnost Společnosti je věnována následujícím tematickým okruhům:

  • podpora rozvoje oboru demografie podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe;
  • podpora vědecké a vědecko-popularizační práce v oblasti demografie a příbuzných vědních oborů;
  • rozvoj výzkumné, prognostické a aplikační činnosti, organizace, prohlubování a koordinace spolupráce svých členů působících ve vědě a praxi;
  • poskytování pomoci svým členům při jejich odborné práci;
  • předkládání návrhů a podnětů k opatřením týkajícím se rozvoje oboru příslušným odborným pracovištím a orgánům;
  • spolupráce s mezinárodními a zahraničními společnostmi obdobného zaměření;
  • podpora zapojení studentů nebo čerstvých absolventů demografických a jiných příbuzných oborů do vědecko-výzkumné i popularizační činnosti v oboru demografie.