Uplynulé diskusní večery

Prezentace většiny diskusních večerů je dostupná po rozkliknutí odkazu z názvu diskusního večera ve formátu pdf. Děkujeme tímto přednášejícím za poskytnutí prezentací.

Diskusní večery v roce
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

 

17. dubna 2019
Analýza pravděpodobnosti invalidity v České republice a jejích krajích
Přednášející: Bc. Jiří Novák, student navazujícího magisterského studia FIS VŠE, obor Statistika, spolupracovník konzultanské společnosti Tools4F.

20. března 2019
Rodinný stav a vzdělání jako determinanty zdraví: analýza propojených záznamů ze sčítání 2011 v ČR
Přednášející: RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D., KD FIS VŠE

20. února 2019
Zdraví a podvýživa v rozvojových zemích
Přednášející: Kateřina Gabrielová, MSc. – vedoucí oddělení Communication and Advocacy, Humanitární a rozvojová sekce Člověka v tísni

21. listopadu 2018
Zpráva o rodině 2017 – od materiálního zajištění po (harmonické) rodinné vztahy
Přednášející: PhDr. Věra Kuchařová, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

17. října 2018
Zdravotní stav a životní styl českých dětí – výsledky Studie zdraví dětí 2016
Přednášející: MUDr. Jana Kratěnová a MUDr. Kristýna Žejglicová, Státní zdravotní ústav
Prezentace: 1. část (alergie, KVO riziko), 2. část (BMI, držení těla, životní styl)

21. března 2018
Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes
Přednášející: Mgr. Petr Kadlec, Ph. D. (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta OÚ), prof.  PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity), Ing. Jiřina Růžková (ČSÚ, v letech 1985–2011 předsedkyně redakční rady časopisu Demografie), Ing. Josef Škrabal,  (v letech 2005-2017 ředitel Odboru statistiky obyvatelstva, ČSÚ), doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. (Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK)

21. března 2018
Generační pohled na zvýšenou úmrtnost mužů v mladém věku
Přednášející: Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze)

21. února 2018
Primární péče o děti v ČR
Přednášející: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA (katedra Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha; Odborná společnost praktického dětského lékařství ČLS JEP)

13. prosince 2017
Paliativní péče nejen v datech
Přednášející: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. (MPSV ČR,  soukromá vysoká škola v Havířově, dobrovolný poradce v oblasti paliativní péče v internetové poradně v Olomouci), která se věnuje práci s umírajícími a pozůstalými již 21 let.

15. listopadu 2017
Stárnutí společnosti, aneb výzva nejen pro důchodový systém
Panelová diskuse nad aktuální otázkou demografického stárnutí společnosti, dopadů tohoto procesu do různých oblastí života společnosti (veřejné sféry) a výzev s tím spojených.
Panelisté:
Tomáš Kučera (PřF UK, katedra demografie a geodemografie)
Jana Maláčová (MPSV ČR, odbor rodinné politiky a politiky stárnutí)
Jiří Šatava (IDEA CERGE-EI)
Jan Lorman (Život 90)
Michaela Klapková (PřF UK, katedra demografie a geodemografie)

18. října 2017
Penzijní schémata
Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., ředitel sekce makroekonomických statistik na Českém statistickém úřadě, člen katedry ekonomické statistiky FIS VŠE v Praze, a Ing. Václav Rybáček, Ph.D., ředitel odboru vládních a finančních účtů na Českém statistickém úřadě

19. dubna 2017
Demence v České republice
Přednášející: Ing. Kornélia Cséfalvaiová, interní doktorandka katedry demografie FIS VŠE v Praze.

15. března 2017
Senioři – sociální skupina ohrožená exekucemi?
Přednášející: Ing. Jana Vrabcová, VÚPSV v.v.i., VŠE v Praze, členka HV ČDS.

15. února 2017
Výběrové šetření EHIS a EHES 2014 v ČR
(prezentace části EHIS; prezentace části EHES)
Přednášející: RNDr. Šárka Daňková (ÚZIS ČR) a Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. (KSGRR PřF UK; SZÚ; členka HV ČDS).

18. ledna 2017
Je naše společnost připravena na řešení důsledků stárnutí populace?
Přednášející: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV), člen katedry demografie FIS VŠE v Praze a člen Hlavního výboru ČDS).

7. prosince 2016
Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem v obcích Česka
Přednášející: Mgr. Marie Kusovská, Ph.D.(absolventka doktorského studia demografie na PřF UK).

16. listopadu 2016
Demografické změny jako politické téma
Přednášející: Milan Cabrnoch, MBA. (poslanec Parlamentu ČR v letech 1998‒2004 a poslanec Evropského parlamentu v období 2004‒2014).

19. října 2016
Demografické parametry revize hranice důchodového věku a chiméra "zastropování"
Přednášející: RNDr. Tomáš Fiala, CSc. (FIS VŠE v Praze) a RNDr. Tomáš Kučera, CSc. (PřF UK) ‒ členové Odborné komise pro důchodovou reformu.

20. dubna 2016
Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva
Přednášející: RNDr. Martin Novák, Ph.D.

16. března 2016
Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991
Přednášející: Mgr. Roman Kurkin, Ph.D., ČSÚ

17. února 2016
Zdravotně-rizikové chování mládeže v Česku
Přednášející: doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. a spol., PřF UK v Praze

20. ledna 2016
Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci
Přednášející: Mgr. Michala Lustigová, Ph.D., PřF UK v Praze 

16. prosince 2015
Diskuze týkající se dalšího směřování Společnosti, spojená s vánočním posezením
Zajištění: Hlavní výbor ČDS a Studentský demografický klub

18. listopadu 2015
Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část II
Přednášející: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., PřF UK v Praze 

21. října 2015
Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část I
Přednášející: ing. Petr Mazouch, Ph.D., FIS VŠE v Praze

18. dubna 2015
Současný vývoj Národního zdravotnického informačního systému a změny v činnosti ÚZIS ČR
Přednášející: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ÚZIS ČR

18. března 2015
Age Management aneb jak řešit dopady stárnutí populace a pozdějšího odchodu do důchodu na trhu práce
Přednášející: Ing. Mgr. Martina Miskolczi, MBA, FIS VŠE v Praze

18. února 2015
Historický populační atlas českých zemí
Přednášející: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., KSGRR PřF UK v Praze

10. prosince 2014
Jaký by měl být optimální důchodový věk?
Přednášející: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., KD FIS VŠE v Praze

19. listopadu 2014
Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí
Přednášející: Mgr. Hana Nerušilová, KDGD PřF UK v Praze

15. října 2014
Analýza pracovní neschopnosti a prezentismu v České republice
Přednášející: Mgr. Jana Krutská, Ph.D., ČSSZ Praha

16. dubna 2014
Dlouhodobá péče – úvod do problematiky a legislativy (pojmy, hodnoty, problémy a řešení)
Přednášející: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Mgr. Petr Wija, Ph.D., Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

19. března 2014
Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografie
Přednášející: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., doc. ing. Jitka Langhamrová, CSc., KD FIS VŠE v Praze

19. února 2014
Sladění pracovního a rodinného života
Přednášející: Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D., ČSÚ a KD FIS VŠE v Praze

15. ledna 2014
Konference aplikované demografie, San Antonio 2014
Přednášející: RNDr. Klára Hulíková, Ph.D., prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., KDGD PřF UK v Praze

11. prosince 2013
Obyvatelstvo panství Škvorec v 18. a 19. století
Přednášející: Mgr. Barbora Kuprová, KDGD PřF UK v Praze

20. listopadu 2013
Vliv sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v ČR
Přednášející: Mgr. Kateřina Podolská, KDGD PřF UK v Praze

16. října 2013
Vliv rozpadu manželských svazků na plodnost v České republice
Přednášející: Mgr. Alena Filasová, KDGD PřF UK v Praze

17. dubna 2013
Měření chudoby a příjmová chudoba v ČR
Přednášející: Mgr. Šárka Šustová, Český statistický úřad

20. března 2013
Předpokládaný vývoj ekonomického a sociálního zatížení obyvatelstva ČR s různé charakteristiky jeho měření
Přednášející: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., doc. ing. Jitka Langhamrová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

20. února 2013
Změny evidence zemřelých od roku 2013
Přednášející: RNDr. Šárka Daňková, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

16. ledna 2013
Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace
Přednášející: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., KDGD PřF UK v Praze 

12. prosince 2012
Obyvatelstvo Čech v 16. století
Přednášející: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., FF UPa

21. listopadu 2012
Populační vývoj ve vojenských újezdech v ČR
Přednášející: Mgr. Marie Kusovská, KDGD PřF UK v Praze

17. října 2012
Kohortní přístup k analýze úmrtnosti
Přednášející: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., KDGD PřF UK v Praze; Ing. Petr Mazouch, Ph.D., KSTP FIS VŠE v Praze

18. dubna 2012
Interrupce v České republice: zápas o ženská těla
Přednášející: PhDr. Radka Dudová, Ph.D., SOÚ AV ČR, v.v.i.

21. března 2012
Reprodukční strategie cizinců na území ČR. (Jak se o nich dozvídáme? A co jsme zatím zjistili!)
Přednášející: Mgr. Michaela Vojtková , SOÚ AV ČR, v.v.i.

15. února 2012
Generations and Gender Survey: Vybrané výstupy
Přednášející: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. a kol.

18. ledna 2012
Rodina v populační ekonomii
Přednášející: RNDr. Olga Sivková, Ph.D., KDGD Přírodovědecká fakulta UK v Praze

14. prosince 2011
Veřejné databáze
Přednášející: Ing. Eduard Durník, Český statistický úřad

16. listopadu 2011
Sčítání 2011 – jak se připravovalo, probíhalo, v jaké fázi zpracování se nyní nalézá
Přednášející: RNDr. Pavel Čtrnáct, Český statistický úřad

19. října 2011
Prognóza lidského kapitálu do roku 2065
Přednášející: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze a Mgr. Vladimír Hulík, Ústav informací ve vzdělávání v Praze

20. dubna 2011
Projekce potřeby sociálních služeb do r. 2025
Přednášející: Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

16. března 2011
Úmrtnost podle příčin – srovnávací analýza situace v České republice, Německu a ve Francii
Přednášející: RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

16. února 2011
Vliv věku matek a otců na kvalitu reprodukce
Přednášející: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity

19. ledna 2011
Lidský kapitál
Přednášející: Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

15. prosince 2010
Demografické perspektivy zajištění primární zdravotní péče v České republice
Přednášející: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., KDGD PřF UK v Praze

24. listopadu 2010
Zkušenosti z pilotního sčítání lidu
Přednášející: J. Škrabal, P. Čtrnáct; ČSÚ

20. října 2010
Prognóza vývoje obyvatelstva do roku 2070
Přednášející: RNDr. Tomáš Kučera, CSc., RNDr. Boris Burcin, Ph.D.; KDGD PřF UK v Praze

21. dubna 2010
Demografický vývoj Podkarpatské Rusi v letech 1919-1937
2. soubor
Přednášející: ing. Vladimír Polášek, Andrej Pavlov; Český statistický úřad

17. března 2010
Změny demografické struktury obyvatelstva a její rodinné, geografické, zdravotnické a prognostické konsekvence: závěry z projektu ADEL
Přednášející: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., PhDr. Lucie Smekalová, Ph.D.; Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

17. února 2010
2. demografická konference „Mladých demografů" 
Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe
Organizátoři: Mgr. Klára Tesárková, Mgr. Luděk Šídlo, Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity

20. ledna 2010
Nezaměstnanost, její vývoj a možnosti statistické analýzy
Přednášející: Mgr. Ing. Martina Miskolczi, Vysoká škola ekonomická v Praze

16. prosince 2009
Zdraví a délka života v ČR a ve světě
Přednášející: Ing. Jakub Hrkal, Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.; ÚZIS ČR, KDGD PřF UK v Praze

18. listopadu 2009
XXVI. Kongres IUSSP Marrakesh 2009, 27. 9. 2009 – 2. 10. 2009
Přednášející: Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. a kol.; VŠE v Praze

21. října 2009
Human fertility databaze
Přednášející: Mgr. Kryštof Zeman, Ph.D.; Vienna Institute of Demography, Rakousko

17. června 2009
The Human Fertility Database project
Přednášející: Mgr. Michaela Potančoková; INFOSTAT Bratislava, Výskumné demografické centrum

15. dubna 2009
Populační vývoj České republiky 2008
Prezentace nového vydání publikace připravené katedrou demografie a geodemografie PřF UK v Praze, diskuse nejnovějších trendů demografického vývoje u nás a jejich mezinárodních souvislostí.
Přednášející: Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. a spoluřešitelé projektu

18. března 2009
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – věc veřejná.
Panelová diskuse na téma, co nám dává a co nám bere sčítání lidu
Účastníci panelu: RNDr. Pavel Čtrnáct, Ing. Štěpánka Morávková, Ing. Jiřina Růžková, CSc. a Ing. Josef Škrabal; Český statistický úřad

18. února 2009
K demografickej reprodukcii vo vybraných rómskych lokalitách na Slovensku
Přednášející: Mgr. Branislav Šprocha;  INFOSTAT Bratislava, Výskumné demografické centrum