Příspěvky z konference

kliknutím na odkaz se zobrazí pdf příspěvku

Středa 25. května 2022


ÚVODNÍ SEKCE 

První výsledky Sčítání 2021
Petra Kuncová, Jaroslav Sixta (Český statistický úřad)

Mezigenerační rozdíly a specifika v dlouhodobém vývoji úmrtnosti české populace
Petr Mazouch (Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky),
Klára Hulíková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Vybrané aspekty kvality primárních dat pro statistiku příčin smrti z pohledu regionálních rozdílů v úmrtnosti podle příčin smrti
Terezie Štyglerová, Jiří Ročovský (Český statistický úřad)

Statistika vícečetných příčin smrti na příkladu onemocnění covid-19
Magdaléna Baštecká (Český statistický úřad)

COVID-19, ÚMRTNOST

Ztracené roky života v důsledku onemocnění COVID-19 v letech 2020 a 2021
Šárka Daňková, Klára Benešová (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)

Vliv pandemie covid-19 na délku života podle rodinných stavů mezi roky 2019 a 2020
Jitka Rychtaříková, Friederike Feige (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Regionální diferenční analýza týdenních počtů zemřelých v roce 2020 a 2021
Štěpánka Zvonková, David Morávek (Český statistický úřad)

Zaočkovanosť a šírenie Covid-19 v okresných populáciách na Slovensku. Porovnanie delta a omikron vlny.
Branislav Bleha, Pavol Ďurček
(Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)

ODBORNÁ SEKCE: Sociální vyloučení: vývojové trendy, územní disparity, společenské a demografické důsledky

Vývojová dynamika sociálního vyloučení a segregace v Česku 2015–2021
Luděk Sýkora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Sociální vyloučení v území: trendy v době ekonomického růstu a globální pandemie
Michal Ondruška, Petr Lang, Roman Matoušek (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Agentura pro sociální začleňování)

Sociální vyloučení, bytová nouze, exekuce, školní neúspěšnost, odebíráním dětí z rodin na úrovni ORP. Hledání souvislostí
Jan Klusáček (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

Sociálne vylúčenie Rómov: medzinárodné skúsenosti so zberom a hodnotením dát
Marek Hojsík (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Chudoba, exekuce a COVID ve Zdravých městech
Adam Martínek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Populační vývoj na úrovni SO ORP s ohledem na míru zastoupení osob v sociálním vyloučení
Luděk Šídlo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

 

Čtvrtek, 26. května 2022

PLODNOST, REPRODUKČNÍ CHOVÁNÍ

Koronavirová pandemie a krátkodobé změny plodnosti ve vyspělých zemích
Kryštof Zeman, STFF tým (Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW, WU))

Plodnosť žien podľa národnosti na Slovensku
Veronika Krišková (Štatistický úrad SR)

Manželská plodnost mužů a žen na příkladu středočeského panství Škvorec v letech 1760–1839
Barbora Janáková Kuprová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Sexuální život starších osob v Česku
Michala Lustigová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

PŘÍSPĚVKY NA TÉMA: SOCIOEKONOMICKÉ ASPEKTY

Demografické a ekonomické determinanty produktivity
Martina Šimková, Jaroslav Sixta (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Nemocenské pojištění v době pandemie onemocnění COVID-19
Štěpánka Berková, Ladislava Železná (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Rozdíl v odměňování žen a mužů: efekt rodičovství a prekarity
Marta Vohlídalová, Kristýna Pospíšilová (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)

ODBORNÁ SEKCE: Současná česká rodina

Úvodní slovo
Anna Šťastná (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Homoparentální rodiny a rodičovství stejnopohlavních párů
Olga Nešporová (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.)

Péče o děti po rozchodu rodičů
Jana Barvíková (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.)

Kvalita partnerských vztahů během pandemie COVID-19
Martin Kreidl, Barbora Hubatková (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)

Zvýšené nároky péče o děti v době pandemie Covid-19: péče jako břemeno nebo příležitost?
Radka Dudová, Alena Křížková (Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.)

Gender a změny v dělbě práce v domácnostech s dětmi v době pandemie COVID-19
Hana Maříková, Hana Hašková, Radka Dudová, Lenka Formánková, Markéta Švarcová (autorský tým ze Sociologického ústavu AV ČR), Libora Oates-Indruchová (Universita Graz), Marta Vohlídalová (AMBIS Vysoká škola)

Pátek, 27. května 2022

PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE

Jsou státy V4 připraveny na demografické stárnutí?
Renata Klufová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta)

Spravedlivý důchodový věk jako možná cesta stabilizace penzijního systému?
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Ekonomická aktivita osob starších 60 let v perspektivě následujících desetiletí
Ondřej Nývlt (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Mladí dospělí v pražském metropolitním regionu: tikající bomba ve světle metodických zákrut geodemografie a demogeografie
Otakar Bursa, Luděk Sýkora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY AKTUÁLNÍHO DEMOGRAFICKÉHO VÝZKUMU

Mikrosimulační přístup v populačním prognózování
David Morávek (Český statistický úřad)

Pracovná migrácia Rómov: Ako ju ovplyvňuje rodina?
Nikoleta Slavíková (Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied; Slovenská akadémia vied, Centrum spoločenských a psychologických vied)

Statistická ochrana důvěrnosti mikrodat ze sčítání lidu
Jiří Novák (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Posterová sekce

Důvody neúčasti českých žen na screeningu karcinomu děložního hrdla
Anna Altová, Michala Lustigová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Feminizace zdravotnictví – výzva a příležitost
Kateřina Maláková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Klasifikace onkologických onemocnění (MKN-O, TNM) jako základ standardizace údajů o zdravotním stavu
Miroslav Zvolský (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)

Prostorové diferenciace nerovností ve zdraví v České republice
Dana Hübelová, Alice Kozumplíková, Beatrice-Elena Chromková Manea (Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií), Jitka Coufalová (Městský úřad Břeclav),
Hana Vojáčková (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Souvislost mezi depresivní poruchou a úrovní vzdělání v Evropě
Marie Kuklová, Michala Lustigová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Terminologické úvahy při publikování v angličtině
Jan Morávek (OSVČ)

Vládní boj proti pandemii: přehled opatření vydaných v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 v Česku v letech 2020 a 2021
Jitka Slabá (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Vliv socioekonomických faktorů na dočasnou pracovní neschopnost v České republice v letech 2009–2019
Albína Malinová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Vliv technologií asistované reprodukce na úroveň plodnosti a její časování v ČR
Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Boris Burcin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Východiska sekvenčně divergentně-konvergentního vývoje úmrtnosti
Adéla Pola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)