Výsledky 7. ročníku

Výsledky sedmého ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie:


 

KATEGORIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

1. místo

Karolína Skurčáková

za práci

Demografická dividenda a populační moment v Číně a Indii:
Zhodnocení dosavadního průběhu a potenciální budoucí vývoj


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK

vedoucí práce: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 

Předmětem zkoumání bakalářské práce jsou pojmy demografická dividenda a populační setrvačnost, jejich vzájemné vazby, podmiňující faktory a role v procesu demografické revoluce. Pozornost je zaměřena především na změny věkové struktury a porovnání jejich podobností, odlišností, podmiňujících faktorů i předpokládaného budoucího vývoje ve sledovaných zemích ... Výzkumné otázky navazují na cíle práce a týkají se aktuální situace a předpokládaného budoucího vývoje demografické dividendy v Číně a Indii, faktorů ovlivňujících její využití a vlivu populačního momentu. Potenciál demografické dividendy je posuzován kromě klasického indexu ekonomického zatížení i pomocí nově upravených indexů, které berou v potaz faktor zdraví a míru participace na trhu práce. Novým náhledem na porovnání těchto faktorů mezi dvěma populacemi je srovnávání hodnot ukazatelů v odlišném časovém okamžiku, ale ve stejné fázi demografického vývoje. Analýza trendů populačního vývoje ve sledovaných zemích zahrnuje období 1950–2100, diskutován je pravděpodobný vliv populačního momentu na sledované populace. Pozornost je zaměřena nejen na změny věkové struktury, ale i podmiňující faktory z oblasti ekonomické a sociální. V závěru autorka shrnuje dosažené poznatky formou odpovědí na výzkumné otázky a navrhuje i další možný směr výzkumu.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)


 

KATEGORIE DIPLOMOVÉ PRÁCE

1. místo

Eva Waldaufová

za práci

„Asistovaná reprodukce v Česku: sociodemografické souvislosti 
vybraných léčebných metod


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK

vedoucí práce: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 

Vzhledem k rostoucím počtům dětí rozených díky asistované reprodukci bylo zpracování této problematiky velmi žádoucí. Autorka se chopila tématu velmi dobře, soubory anonymizovaných dat o ženách, které v České republice podstoupily v letech 2013–2018 některou z metod asistované reprodukce a o rodičkách, které poskytl ÚZIS, zpracovala vhodnými metodami. Zvládla úskalí srovnatelnosti dat za delší období, použila sofistikované metody, metoda binární logistické regrese je smysluplně vysvětlena a matematicky popsána a výborně interpretována. Při interpretaci se nedopouští chyb. Práce je i po jazykové stránce dobře zvládnutá. Tabulky a grafy jsou vynikající kvality a vhodně ilustrují zjištěné výsledky. Oceňujeme vlastní pohled autorky na studovanou problematiku.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)

 

2. místo

Tereza Havelková

za práci

Současný stav a perspektivy vývoje kapacit pobytových
sociálních služeb pro seniory v SO ORP Kraje Vysočina


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK
vedoucí práce: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise:

Téma je aktuální, užitečné pro praxi. Pomocí modelových projekcí vývoje počtu osob – potenciálních klientů ústavů pobytové péče a podobných zařízení v územním detailu (kraje Vysočina) odhadla nároky na kapacitu těchto zařízení v příštích letech. Výsledky modelů podpořila zjištěními z dotazníkového šetření, jež sama v tomto kraji u příslušných institucí provedla. Oceňujeme využití nepublikovaných dat ČSÚ. Práce má logickou strukturu, výsledky jsou přehledně popsány a komentovány se znalostí situace v péči o osoby vyžadující péči sociálních institucí.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)

3. místo

Markéta Pluhařová

za práci

Vliv volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů
v Evropě – analýza dat studie SHARE


práce obhájená na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK 
vedoucí práce: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 

Autorka kvalitně spojila pohled sociologa a demografa. Vzhledem k demografickému stárnutí evropského obyvatelstva je důležité sledovat, v jakých podmínkách senioři žijí a jak které aktivity přispívají ke kvalitě jejich života. Pečlivé zpracování vychází z širokého okruhu literatury týkající se této problematiky. Výsledky jsou soustředěny především na interpretaci modelů binární logistické regrese a práce převyšuje úroveň běžných diplomových prací.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)

 


 

CENA PUBLIKA O NEJLEPŠÍ PREZENTACI

1. místo

Eva Waldaufová

za prezentaci práce

„Asistovaná reprodukce v Česku: sociodemografické souvislosti 
vybraných léčebných metod


obhájené na katedře demografie a geodemografie PřF UK
školitel: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.Všem výhercům gratulujeme!

Děkujeme všem účastníkům soutěže za přihlášení své práce
a těšíme se na další ročník soutěže.7. ročník soutěže byl realizová také díky finanční podpoře Rady vědeckých společností České republiky v rámci Akademie věd ČR. Děkujeme.