Výsledky 5. ročníku

Výsledky pátého ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie:


 

KATEGORIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

1. místo

Eva Waldaufová

za práci

„Reprodukční stárnutí a jeho odraz v porodnické praxi v Česku


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK

vedoucí práce: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Posun plodnosti do vyššího věku matky představuje jeden z výrazných demografických trendů současnosti. Autorka ve své bakalářské práci tento proces analyzuje nejen z pohledu demografie, ale zkoumá i důsledky a souvislosti odkládání mateřství. Hlavním cílem práce je zmapování vývoje porodnické praxe na příkladu analýzy trendů týkajících se porodů vedených císařským řezem. V první části práce je sledován vývoj plodnosti v Česku v letech 1989 – 2018 s důrazem na odklad plodnosti a možná rizika, následně je analyzováno zastoupení porodů vedených císařským řezem v letech 1994 – 2018.  Hlavní data vychází z individuálních anonymizovaných dat z Národního registru rodiček za r. 2018 a z unikátního propojení databází Národního registru rodiček a Národního registru asistované reprodukce. Výskyt porodů císařským řezem je analyzován s ohledem na věk rodiček a na další charakteristiky rodiček a novorozenců v Česku. Pomocí konstrukce modelů binární logistické regrese je těžiště práce zaměřeno na identifikaci charakteristik, zvyšujících šance na porod císařským řezem. V práci jsou zmíněny i další možné faktory růstu počtu porodů císařským řezem, např. nárůst využívání metod asistované reprodukce a stoupající počet vícečetných těhotenství. Práce se svým pojetím blíží interdisciplinárnímu charakteru. Proces odkládání mateřství do vyššího věku je nedílnou součástí transformace reprodukčního chování, z lékařského pohledu je pak tato problematika pojata z pohledu možných rizik. Studované problematice nebylo dosud v demografické literatuře věnováno příliš pozornosti, i když se jedná o téma velmi aktuální (v Česku je v současné době císařským řezem vedena téměř čtvrtina porodů). Bakalářská práce Evy Waldaufové přináší řadu důležitých poznatků, které dosud pro Česko nebyly známé. Informace o reprodukčním zdraví a jeho podpora by měly být nedílnou součástí analýz budoucího vývoje společnosti.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)

2. místo

Elizaveta Ukolova

za práci

„Tabulky plodnosti a jejich aplikace při analýze regionální diferenciace plodnosti ve Španělsku


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK
vedoucí práce: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci transversálních tabulek plodnosti podle metodologie Human Fertility Database a následný výpočet ukazatelů z jednotlivých tabulkových funkcí. Metoda byla použita k analýze regionální diferenciace plodnosti ve Španělsku ve vybraných letech (1981, 1991, 1999 a 2001). V práci jsou přehledně vymezeny základní teoretické aspekty studované problematiky a komentována vstupní data. Vysvětlení a aplikace metodologického přístupu při konstrukci transverzálních tabulek plodnosti a jednotlivých ukazatelů je velice přínosné a inspirativní pro další badatele. Grafická prezentace výsledků je velmi zdařilá a vhodně doplňuje získané poznatky. Metodologicky i datově se jedná o náročnou práci, studentka se musela vypořádat nejen s metodologickou stránkou analýz, ale také s komplikovanými a rozsáhlými datovými soubory. Aplikace metody přinesla několik zajímavých zjištění o regionálním uspořádání úrovně plodnosti ve Španělsku. Původní rozdíly mezi regiony severu a jihu již nejsou tak výrazné, ale i nadále v menší míře přetrvávají.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího 
i oponenta, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde).

3. místo

Tereza Havelková

za práci

„Odlišnosti ve struktuře matek a jejich novorozenců narozených v Česku v roce 2014 s ohledem na využívání metody IVF


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK
vedoucí práce: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Bakalářská práce poskytuje ucelený pohled na problematiku asistované reprodukce a vychází z unikátních dat (individuální anonymizovaná data) za pojištěnce VZP za rok 2014. S posunem rodičovství do vyššího věku význam a zastoupení metod asistované reprodukce nabývá na důležitosti a stává se aktuální tématikou. Cílem práce je zhodnotit strukturální odlišnosti matek a jejich novorozenců s ohledem na typ početí, tj. s pravděpodobným využitím metody in vitro fertilizace (IVF) či bez této metody. Rostoucí využívání metod asistované reprodukce je spojeno se zvyšujícími se zdravotními riziky jak pro matku, tak dítě. Snahou autorky je identifikovat a zhodnotit možná zdravotní rizika projevující se nízkou porodní hmotností, vícečetnými těhotenstvími, délkou hospitalizace a komplikacemi při narození dítěte. Zohledňován je primárně vliv věku matky a vliv aplikace metod IVF. Analýza potvrdila, že novorozenci i matky po IVF mají vyšší podíl rizikových faktorů než novorozenci a jejich matky, které IVF nepodstoupily, což se následně projevuje i v délce hospitalizace, resp. v nákladech na zdravotní péči. Odlišný způsob zpracování problematiky v porovnání s předchozími výzkumy tak potvrdil očekávané výsledky a přinesl nové úhly pohledu na tuto důležitou problematiku. Výrazným praktickým přínosem práce je i vyjádření finančních nákladů z různých strukturálních hledisek.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)


 

 

KATEGORIE DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnotící komise neudělila 2. místo, ale dvě první místa.

1. místo

Marie Kuklová

za práci

„Souvislost mezi vzděláním a duševním onemocněním v české populaci


práce obhájená na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

školitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Práce na velmi dobré úrovni přesahující rozsahem, zpracováním výsledků výběrového šetření a značným nadhledem běžnou úroveň diplomových prací. Interdisciplinární charakter, kde se zdařile nahlíží na zvolené téma jak z pohledu demografie tak optikou medicíny jen potvrzuje hlubší zájem autorky o toto téma. Teoreticky je práce dobře ukotvena, autorka prostudovala, cituje i kriticky hodnotí množství literatury domácí i zahraniční provenience. K analýze byla využita data vzorku české populace ze studie CZEMS (The CZEch Mental health Study – více než 3000 osob). Jejich údaje pořízené z dotazníků byly zpracovány jednak pomocí klasických demografických analytických ukazatelů - deskriptivní statistika, a pomocí vícerozměrné statistiky, kde byla použita metoda logistické regrese. Zjištěné vazby mezi vztahy byly testovány. Metody v práci jsou popsány, ale přesnější popis mohl být zařazen v příloze. Výsledky analýzy jsou kriticky porovnávány se zahraničními výzkumy, autorka také diskutuje silné a slabé stránky použitých metod. Přes složitější výsledky analýzy je text napsán srozumitelně, přehledně, není zahlcen číselnými údaji (text doplňuje 15 vesměs tabulkových příloh). Aktuální téma sledující souvislosti mezi duševními onemocněními a úrovní vzdělání, jež patří k rizikovým faktorům, které jsou sledovány i v kontextu reformy péče o duševní zdraví, jež v současnosti probíhá.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)

 

Dominika Sladká

za práci

„Z nesezdaného soužití do manželství: Záleží na relativním vzdělání partnerů?


práce obhájená na katedře sociologie FSS MU
vedoucí práce: prof. PhDr. Martin Kreidl M.A., Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Práce zpracovává aktuální téma, společensky velmi sledované. Mapuje a analyzuje současné názory a postoje k manželství a nesezdanému soužití mladší generace (do 45 let). Je užitečná v praxi pro koncipování rodinné politiky i pro vědecké studium změn demografického a sociálního chování populací. Je postavena na datech z mezinárodního šetření GGS, vybrány jsou údaje z první vlny panelového šetření pro 3 země (ČESKO, Polsko, Rakousko, šetření zde probíhalo v letech 2005-2011), konkrétně údaje z retrospektivy partnerské historie a sama vybrala a připravila příslušná data. Pomocí analýzy přežití (použita Coxova regrese) pak zkoumá vztahy mezi zvolenými proměnnými. Upozorňuje a diskutuje sociální kontext a rozdíly v přístupu k nesezdaným soužitím v těchto zemích. Nahlíží na danou problematiku neotřele, nově (relativní a absolutní homogamie) opírá se ve formování svých hypotéz a tvrzení o diskusi a poznatky ze zahraniční, ale i domácí literatury, kriticky je hodnotí. Uvědomuje si i některé nedostatky v rámci svých publikovaných modelů, které si proto, podle vlastního sdělení, doplnila ještě několika dalšími, v práci nezařazenými modely, které měly některé nejasnosti odstranit. Je škoda, že k jejich prezentaci stejně jako k bližšímu, třeba i matematickému popisu Coxovy regrese, nevyužila přílohy. Modely Coxovy regrese jsou v práci doplněny v malém rozsahu i deskriptivními statistikami s tabelovanými základními daty. Výsledky analýzy jsou srozumitelně prezentovány, kriticky posouzeny ve vztahu k formulovaným hypotézám. Práce se dobře čte, je logicky strukturovaná a stylisticky dobře napsaná a převyšuje úroveň diplomových prací.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Masarykovy univerzity - zde)

3. místo

Kristýna Kulvaitová

za práci

„Nezaměstnanost mladých lidí v kontextu péče o děti
v České republice


práce obhájená na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze
vedoucí práce: Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Zpracováno aktuální téma, práce má interdisciplinární charakter, jsou spojeny demografické a ekonomické aspekty. Oceňuji vlastní zpracování dat z VŠPS -individuální data, a porovnání situace mladých lidí s dětmi na trhu práce u nás se situací v dalších evropských zemích s využitím dat z mezinárodních pramenů. Autorka se dobře orientuje v práci s mezinárodními prameny, i v dostupné literatuře odborné, v legislativě, prameny řádně cituje. Přínos práce lze vidět v kompilaci demografických, ekonomických a sociálních aspektů s využitím i pokročilých statistických metod (logistická regrese). Práce má nadstandardní úroveň, aktuálně využitelná pro rodinnou politiku a politiku zaměstnanosti. Drobné chyby formálního charakteru nebrání v její srozumitelnosti a čtivosti.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Vysoké školy ekonomické v Praze - zde)


 

KATEGORIE DIZERTAČNÍ PRÁCE

1. místo

Hana Marie Broulíková

za práci

„Decision Analytic Modeling in Mental Health:
Simulating Cost-Effectiveness of Alzheimer’s Disease Timely Treatment


práce obhájená na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze
školitel: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Demografické stárnutí se v současnosti řadí k tzv. globálním problémům lidstva a stává se jednou z nejzávažnějších a nejdiskutovanějších společenských otázek. Proces demografického stárnutí se promítá nejen do charakteristik zdravotního stavu populace a struktury příčin úmrtí, ale výrazně ovlivňuje i zdravotní a sociální systém. Výskyt chronických degenerativních onemocnění se zvyšuje, otázka zajištění vhodné péče nabývá na významu a vyžaduje interdisciplinární přístup. Disertační práce Hany Marie Broulíkové se týká aktuální problematiky v oblasti ekonomiky a managementu zdravotnických služeb a je zaměřena na modely rozhodovací analýzy z pohledu ekonomických nákladů v péči o duševní zdraví, konkrétně na modelování nákladové efektivity včasné léčby Alzheimerovy nemoci v České republice. V práci jsou hodnoceny možnosti a využití celonárodních zdravotnických registrů jako zdrojů dat pro modelování, použitá data byla získána z Národního registru hospitalizovaných a z registru s názvem Zemřelí (ÚZIS). Další část práce je zaměřena na hodnocení nákladů včasné diagnózy Alzheimerovy nemoci ve srovnání s klasickou léčbou. Autorka sestavila metodiku hodnocení, kterou lze považovat za vzorový příklad jak řešit případné další studie HTA (Health Technology Properties). Model je založen na cyklickém přechodu mezi zdravotními stavy a odhadnut metodou Monte Carlo. Důležitým přínosem práce je analýza vlivu délky cyklu modelu na přesnost výsledků, tj. odhadu výše nákladů. Volba mezi délkami cyklu od jednoho měsíce po jeden rok je zkoumána pomocí deterministické citlivostní analýzy aplikované na případovou studii včasné diagnózy Alzheimerovy choroby. Kromě modelování nákladové efektivity včasné léčby Alzheimerovy choroby má práce i teoretický přínos v oblasti hodnocení zdravotnických technologií v České republice. Disertační práce je ukázkou interdisciplinárního přístupu k dané problematice a lze předpokládat využití získaných nových poznatků v praxi.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího 
i oponenta, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Vysoké školy ekonomické v Praze - zde)

 

2. místo

Václav Černý

za práci

„Dědicové a jejich sourozenci. Sonda do poměrů selských rodin,
Protivínsko (1780 – 1830)


práce obhájená na
Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; školitel: doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 

Ze zdůvodnění hodnotící komise: 
Práce zaměřené na české hospodářské a sociální dějiny, které zahrnují různé aspekty dějin vesnické rodiny, nejsou příliš početné. Obvykle je v nich kladen důraz na sňatkovou strategii, změny v majetkových poměrech a vztahy mezi dědici a jejich sourozenci. Převody gruntů a jejich dopady na život dědiců i ostatních sourozenců jsou hlavním tématem disertační práce Václava Černého, řešena je i otázka následných změn společenského statusu. Zajímavá je i snaha autora odhalit motivy a strategii životních kroků jednotlivců. Detailní analýza je zaměřena na převod rodinného hospodářství a volbu dědiců, čelední službu a vojenskou službu. Pozornost je věnována procesu sňatečnosti, především věku snoubenců a celkové sňatkové strategii. Prostřednictvím biografií synů a dcer sedláků jsou hodnoceny i perspektivy obou pohlaví.  Databáze zahrnuje celkem 286 selských dětí ze třech lokalit na Protivínsku a časově výzkum pokrývá 50 let. Hlavním zdrojem informací byly matriky, pozemkové knihy, soupisy poddaných a materiály z fondu příslušných statků. Tyto prameny jsou v práci vhodně kombinovány a za jeden z hlavních metodických přínosů práce je propojení postupů historické demografie a genealogie.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího 
i oponenta, lze získat v Portálu JU IS/STAG - zde)


 

CENA PUBLIKA O NEJLEPŠÍ PREZENTACI

1. místo

Eva Waldaufová

za práci

„Reprodukční stárnutí a jeho odraz v porodnické praxi v Česku


práce obhájená na katedře demografie a geodemografie PřF UK

vedoucí práce: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.Všem výhercům gratulujeme!

Děkujeme všem účastníkům soutěže za přihlášení své práce
a těšíme se na další ročník soutěže.5. ročník soutěže byl realizová také díky finanční podpoře Rady vědeckých společností České republiky v rámci Akademie věd ČR. Děkujeme.