Rodinný stav a vzdělání jako determinanty zdraví: analýza propojených záznamů ze sčítání 2011 v ČR

Přednáší: RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D., KD FIS VŠE 

Hlavní rubrika: Diskusní večery
Rubriky: Diskusní večery
Datum: 20. března 2019 od 16:30 do 18:00
Místo: PřF UK, Albertov 6, posluchárna Z1

Rodinný stav i vzdělání jsou dlouhodobě považovány za významné determinanty zdraví měřitelné v celopopulačním rozsahu z rutinních statistik. Předchozí studie prokázaly rozdíl až deset let v délce života mezi nesezdanými a sezdanými a až 18 let mezi osobami se základním vzděláním a vysokoškoláky. 

prstynky

Tato diferenciace však zatím nebyla prozkoumána za současného přihlédnutí k oběma těmto faktorům. Vzdělání je navíc jakožto nepovinný údaj v současné běžné evidenci značně nekompletní (údaj o vzdělání zemřelých chybí až u 70 procent případů) a spolehlivost tohoto údaje je v případě zemřelých diskutabilní.

Prezentovaná analýza řeší problém chybějící informace o vzdělání propojením záznamů (tzv. record linkage) z běžné evidence a ze sčítání lidu, kde informaci o vzdělání poskytují sami respondenti během censu. Pomocí metody úmrtnostních tabulek navrhujeme nové odhady naděje dožití dle výše uvedených faktorů a metodou vícenásobné Poissonovy regrese kvantifikujeme a diskutujeme jejich samostatný i společný vliv na výslednou úmrtnost. Tato analýza umožňuje identifikovat nejvíce znevýhodněné populační skupiny a poukázat na celkovou velikost jejich nevýhody.

Pozvánka