Členská přihláška

Prvním krokem k získání členství v České demografické společnosti je vyplnit členskou přihlášku.

Členskou přihlášku vytiskněte, vyplňte a podepsanou – od Vás i od doporučujících členů Společnosti – ji doručte sekretářce Společnosti (paní Dana Zachariášová, katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3) nebo některému z členů Hlavního výboru ČDS.

O přijetí každého člena rozhoduje Hlavní výbor na své nejbližší schůzi – o rozhodnutí jsou žadatelé informováni, přičemž v případě schválení členství je zaslána výzva k úhradě členského příspěvku. Teprve po uhrazení prvního členského příspěvku nabývá členství platnost.